സത്യാവസ്ഥ.my diary. Khaleelshamras

നിന്റെ പേരിൽ
കള്ളം പറയപ്പെട്ടാൽ
അതിന്റെ സത്യാവസ്ഥ ബോധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കൽ
നിന്റെതന്നെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ്.
പക്ഷെ കള്ളം പറഞ്ഞവരോട് തന്നെസത്യാവസ്ഥ
അന്വേഷിക്കുന്ന സമീപനമാണ്
ഇന്ന് സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നത്
എന്ന് തോന്നുന്നു.
നിന്നെ കേൾക്കാൻ
പോലും താൽപര്യമില്ലാത്തതുപോലൊ.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്