വിമർശനം.my diary. khaleelshamras

എന്തിനെയാണ് വിമർശിക്കുന്നത്
എന്നറിയില്ല.
വിമർശിക്കപ്പെട്ടതിന്റെ
യഥാർത്ഥ്യം അറിയില്ല.
എങ്കിലും വിമർശിക്കും.
കാരണം അതിൽ നിന്നും
എന്തൊക്കെയോ കാര്യങ്ങൾ
നേടിയെടുക്കാനുണ്ട്.
അത് സ്വന്തം അണികളിൽ
പകയുടെ ഭൂകമ്പം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടായാലും ശരി.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്