വിവാദങ്ങൾ അവസരങ്ങൾ.my diary. khaleelshamras

സമൂഹത്തിൽ
വിവാദ വിഷയങ്ങൾ കത്തിപടരുമ്പോൾ
നിനക്ക് മുന്നിൽ
തുറക്കുന്നത്
അറിവ് നേടാനുള്ള
വലിയ ഒരവസരമാണ്.
അറിവ് നേടലിലൂടെ
സമാധാനം കൈവരിക്കാനും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്