ഒറ്റക്കെട്ടായി മനുഷ്യർ.My diary. khaleelshamras

ദൈവം മനുഷ്യന് കൊടുത്ത
ബുദ്ധിയും ചിന്താശക്തിയും
മറ്റു മൃഗങ്ങൾക്കും കൊടുത്തിരുന്നുവെങ്കിൽ
ഇവിടെ മനുഷ്യർക്കിടയിൽ
അധികാര വടംവലിയും
വേർതിരിക്കലും ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു.
കാരണം
അതി ശക്തരായ
മറ്റു മൃഗങ്ങളുടേയും
സൂക്ഷ്മ ജീവികളുടേയും
അധികാര മൽസരങ്ങൾക്കു മുമ്പിൽ
മനുഷ്യർക്ക്
ഒറ്റക്കെട്ടായി നിൽക്കേണ്ടി
വന്നേനെ.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras