ചിന്തകളുടെ പ്രതിഫലനം.my diary. khaleelshamras

ശരിക്കും ഓരോ മനുഷ്യനും
പുറത്ത് കാണുന്നത്
അവനവന്റെ ചിന്തകളുടെ
ഭാഹ്യ പ്രതിഫലനങ്ങൾ ആണ്.
അതു കൊണ്ട് പുറത്തുനിന്നും
നല്ലത്
കേൾക്കാനും കാണാനും
അനുഭവിക്കാനും
ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ
സ്വന്തം ചിന്തകളെ
നന്നാക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras