ചിന്തകളുടെ ഭക്ഷണം.my Di ary.Khaleelshamras

നിന്റെ അടങ്ങാത്ത
ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ചിന്തകളുടെ
ഭക്ഷണം തീറ്റിപ്പിക്കുക.
അറിവിന്റെ പാത്രത്തിൽ
നീ വിളമ്പികൊടുക്കുന്ന
ചിന്തകളുടെ ഭക്ഷണമാണ്
പിന്നീട്
ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് സഫലീകരണത്തിന്റെ
ഊർജ്ജമാവുന്നത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്