സ്വന്തമാക്കാൻ മറന്നു പോയ വിഭവങ്ങൾ.my motivational class .khaleelshamras

അയാൾ തന്റെ മരണ കിടക്കയിൽ നിന്നും
തന്റെ ചുറ്റും നോക്കി.
ഒരു പാട് അതിധികൾ
അയാൾക്ക് ചുറ്റും അയാളെ
കാത്തിരിക്കുന്നു.
എല്ലാം അയാൾ ഒരു പാട്
ഭഹുമാനിക്കുകയും
സ്വന്തമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും
ചെയ്തവരാണ്.
അയാൾ വീണ്ടും
അവരിലേക്ക് നോക്കി.
അവിടെ ഏറ്റവും മൂല്യമുള്ള
രത്നങ്ങളേക്കാൾ മുല്യമുള്ള
മറ്റെന്തൊക്കെയോ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു.
അതൊക്കെ അയാളുടെ
സ്വപ്നങ്ങളും
പ്രതിഭയും
ആശകളും ആയിരുന്നു.
അയാൾക്കായി ഒരുക്കിവെച്ച
വിഭവങ്ങൾ ആയിരുന്നു.
നീട്ടിവെക്കലും അലസതയുമൊക്കെ
കാരണം സ്വന്തമാക്കാൻ
മറന്നു പോയ
അയാളുടെ ജീവിതത്തിലെ
വിഭവങ്ങൾ.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras