ജീവിതം ചിന്തകളാണ്..my diary.khaleelshamras

നിന്റെ ജീവിതം
അനുഭവങ്ങളിൽ
കേവലം നിമിഷങ്ങളിൽ മാത്രം
നിലകൊള്ളുമ്പോൾ
ചിന്തകളിൽ മരണം വരെ
നില കൊള്ളുന്നു.
അതുകൊണ്ട് നിന്റെ
ജീവൻ നിലനിൽക്കുന്നത് സൂക്ഷ്മമായ
കോശങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് എന്നതുപോലെ
ജീവിതം ചിന്തകളിൽ ആണ്
എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക.
സമാധാനവും സന്തോഷവും
നീ കണ്ടെത്തുന്നത്
നിന്റെ ചിന്തകളിൽ നിന്നുമാണ്.
അതുകൊണ്ട്
ഒരു പോസിറ്റീവ് ജീവിതം
നിലനിർത്താനായി
ചിന്തകളെ അതിനനുസരിച്ച്
തിരഞ്ഞെടുത്ത്
പാകപ്പെടുത്തുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras