വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിത്തറ.my diary.Khaleelshamras

നിന്റെ വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിത്തറ
മറ്റുള്ളവരോടുള്ള പേടിയും
വാശിയും ഒക്കെയാണെങ്കിൽ
നിന്റെ വിശ്വാത്തിൽ
നിന്നും
ഒരും തീവ്രവാദിയും ഭീകരവാദിയും
ഒക്കെയായ നീയായിരിക്കും.
മറിച്ച് നിന്റെ വിശ്വാസത്തിന്റെ
അടിത്തറ
അറിവും സമാധാനവും
ഒക്കെയാണെങ്കിൽ
ആ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നും
വളർന്നു വരുന്നത്
തികച്ചും മിതവാദിയും
എല്ലാവരെയും ആദരിച്ചവനുമായ
ഒരു നീയായിരിക്കും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്