വിമർശകർ ചെയ്യുന്നത്.my diary.Khaleelshamras

വിമർശകർ ഒരു യുദ്ധത്തിന്
വെല്ലുവിളി നടത്തുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്.
മറിച്ച്
അവർ നിനക്ക് വരാനുള്ള
വളം ഫ്രീയായി
സപ്ളേ ചെയ്യുകയാണ്
ചെയ്യുന്നത്.
വിമർശകരെ തിരിച്ചങ്ങോട്ട് വിമർശിക്കുമ്പോൾ
ശരിക്കും നീ അവരോട്
യുദ്ധം ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.
ഇരു കൂട്ടർക്കും
നഷ്ടങ്ങൾ മാത്രം ഉണ്ടാക്കുന്ന
വലിയ യുദ്ധം.
മറിച്ച്
അവരുടെ ഉദ്ദേശ്യത്തിന്റെ
ശരിയോ തെറ്റോ
ചുഴിഞ് അന്വേഷിക്കാതെ
അതിൽ
നിന്നും തനിക്കു വളരാനുള്ള
വളം കണ്ടെത്തുകയാണ്
വേണ്ടത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്