സ്നേഹം.my diary. khaleelshamras

നിന്റെ ജീവിതത്തെ
സുഖകരമായി മുന്നോട്ട് നീങ്ങാൻ
നിനക്ക് ശക്തി പകരേണ്ട ഊർജ്ജമാണ്
സ്നേഹം.
എല്ലാ ബന്ധങ്ങളിലേയും
നല്ല വശത്തേക്ക് നോക്കാൻ
നിന്നെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഘടകമാണ് സ്നേഹം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras