മതാചാരങ്ങളുടെ നട്ടെല്ല്.my diary. khaleelshamras

ഓരോ മതപരമായ
ആചാരങ്ങൾക്കും ഉള്ളിൽ
അതിന്റെ നട്ടെലായി വർത്തിക്കുന്ന
മനശാസ്ത്രപരമായ
ഒരു അറിവ് ഉണ്ട്.
ആ നട്ടെല്ലെന്തെന്ന്
അറിയാതെ
അല്ലെങ്കിൽ
അത് ഊരിവെച്ച്
ആചാരങ്ങൾ നനുഷ്ടിക്കുന്നുവെന്നതാണ്
ഇന്ന് ആ മേഖലയിൽ
സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള കാരണം.
ഇതു കൊണ്ടൊക്കെ
എന്നൊന്നാണോ
ഉദ്യേശിച്ചത് അതിന്റെ
വിപരീത ഫലം വന്നണയാനും
കാരണം ആ ഒരറിവ്
ഇല്ലാത്തതാണ്.:

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras