സമാധാനം വിറ്റ്.my diary. khaleelshamras

പലപ്പോഴും നീ
നിന്റെ സമാധാനം എന്ന
വലിയ സമ്പാദ്യം വിറ്റു
തികച്ചും മൂല്യമില്ലാത്തതും
എന്നാൽ ഉപദ്രവകരവുമായ പലതും
വിലക്ക് വാങ്ങുകയാണ്.
സ്വയം സംസാരങ്ങളായും
സമൂഹത്തിലെ
ചർച്ചകളായും പലപ്പോഴും
നീ അതാണ് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്