പേടിയുടെ ആൾ രൂപങ്ങൾ.my diary. khaleelshamras

തീവ്രവാദവും വർഗ്ഗീയതയുമൊക്കെ
പേടിയുടെ ആൾരൂപങ്ങളാണ്.
മറ്റുള്ളവരോടുള്ള പേടിയിൽ
നിന്നും അവ പിറക്കുന്നു.
മറ്റുള്ളവരെ പേടിപ്പിച്ചു കൊണ്ട്
അവ ജീവിക്കുന്നു.
പക്ഷെ തന്റെ ഉള്ളിലെ
ധൈര്യത്തിന്റെ അവസാന
ഊർജ്ജവും ചിലവഴിച്ച്.
സമാധാനത്തിന്റെ
അന്തരീക്ഷത്തെ
ഇല്ലായ്മ ചെയ്ത്
ഒരാൾ തീവ്രവാദിയും വർഗ്ഗീയ വാദിയും
ഒക്കെയാവുന്നു.
മനസ്സിലെ
വികാര നിയന്ത്രണത്തിന്റെ
എല്ലാ കരുത്തും
നഷ്ടപ്പെടുന്നയിടത്തുനിന്നാണ്
അവ പിറക്കുന്നത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്