രാജവീഥി.my diary. khaleelshamras

നിനക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ
സുഖകരമായ ഒരു രാജവീഥി
തെളിയുന്നതും
കാത്തിരിക്കുകയാണ് നീ.
പക്ഷെ നീ ഒന്നറിയുക
ഈ ജീവിതത്തിൽ
നിനക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ
ഒരു രാജവീഥിയും തെളിയാൻ
പോവുന്നില്ല.
പക്ഷെ വീഥി എത്ര
ദുർഘടം നിറഞതാണെങ്കിലും
ഒരു രാജാവായി അതിലൂടെ
യാത്ര ചെയ്യാൻ നീ തയ്യാറാവുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras