വിശ്വാസമെന്ന ഇന്ധനം.my diary. khaleelshamras

നിന്റെ ജീവിത വാഹനത്തെ
പ്രവർത്തിയുടെ വീഥിയിലൂടെ
ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന
ഇന്ധനമാണ് നിന്റെ വിശ്വാസം.
നിന്റെ സഫലീകരിക്കപ്പെട്ട
ലഷ്യത്തിന്റെ ചിത്രം
മനസ്സിൽ വരച്ച്
എനിക്കത് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന
ഉറച്ച വിശ്വാസത്തിന്റെ
ഇന്ധനം ജീവിതവാഹനത്തിൽ
നിറയ്ക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്