പേടിയെന്ന ഭരണാധികാരി.my diary. khaleelshamras

പേടിയാണ് പിശാച്.
നിന്റെ ഉള്ളിലെ എല്ലാ നന്മകളേയും
ഊറ്റി ക്കുടിച്ച്
ഭൂരിഭാഗം മനുഷ്യരുടേയും
മനസ്റ്റിന്റെ ഭരണം കയ്യാളുന്ന
ചീത്ത ഭരണാധികാരി.
ആ ഭരണാധികാരിയെ
സ്ഥാനഭ്രഷ്ടനാക്കി
നിന്റെ ധൈര്യത്തിനെ
ഭരണമേർപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ
എന്നും അതിന്റെ
യാതനകൾ സഹിച്ച്
അർത്ഥശൂന്യമായ
ഒരു ജീവിതത്തിന്
നീ സാക്ഷ്യം വഹിക്കേണ്ടി വരും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്