കലണ്ടറിലെ താളുകൾ മറിയുമ്പോൾ.my diary. khaleelshamras

കലണ്ടറിലെ താളുകൾ
മറിഞ്ഞു തീരുമ്പോൾ
നീ അറിയേണ്ട ഒന്നുണ്ട്.
അനന്തമായൊരു വിശ്രമത്തിന്റെ,
ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലാത്ത,
കഷ്ടപ്പാടുകളോ വിവേചനമോ
ഇല്ലാത്ത
നിന്റെ ദിനങ്ങളിലേക്ക് നീ അടുത്തു
എന്ന പരമസത്യം.
ഒരു പക്ഷെ
ഇത് നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന
നിമിഷങ്ങൾ ആയിരിക്കാം
അല്ലെങ്കിൽ അവസാന മാസമായിരിക്കാം
അല്ലെങ്കിൽ അവസാന വർഷമായിരിക്കാം
ഒരു പക്ഷെ അത് കുറച്ച് അപ്പുറത്തേക്ക്
നീണ്ട് എന്നിരിക്കാം.
പക്ഷെ അതൊന്നും
നീ ചിന്തിക്കേണ്ട.
നീ ചിന്തിക്കേണ്ടത്
ഇത് നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ
അവസാന നിമിഷങ്ങൾ ആണ് എന്നാണ്.
എന്നിട്ട് അതിനനുസരിച്ച്
ജീവിതത്തെ പാകപ്പെടുത്തുക.
ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന നിമിഷങ്ങളിലേക്ക്
പ്രാപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തി
ജീവിതത്തോട്
എത്ര പോസിറ്റീവ് ആയി സമീപിക്കുമോ
അതു പോലെ ജീവിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras