ചിത്രം.my diary. khaleelshamras

നീ അവരുടെ
ശരീരങ്ങളെ കാണുന്നു.
എന്നിട്ട് അവരെ കുറിച്ച്
സമൂഹത്തിൽ നിന്നും
കേട്ടറിഞ്ഞതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ
നീ വരച്ചുവെച്ച ചിത്രം നോക്കി
അവരെ കുറിച്ച് പലതും
ചിന്തിക്കുന്നു.
ശരിക്കും നിനക്കുള്ളതുപോലെ
അവരുടെ ശരീരത്തിലെ
ആത്മാവിനെ കാണാൻ
കഴിഞ്ഞിരിന്നുവെങ്കിൽ
നീ വരച്ചു വെച്ച ചിത്രത്തിൽ നിന്നും
വിത്യസ്തമായ മറ്റൊരു
ചിത്രം അവിടെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞേനേ.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്