ഈ നിമിഷത്തിൽ.my diary. khaleelshamras

ഈ നിമിഷത്തെ
നന്നാക്കുക എന്നതൊന്നു
മാത്രമാണ്
നീ ചെയ്യേണ്ടത്.
പലപ്പോഴും
നിന്റെ ഇന്നലെകളിലെ
മാലിന്യങ്ങളെ
ഈ നിമിഷത്തിലേക്ക്
വലിച്ചിട്ട്
അതിനെ അശുദ്ധമാക്കുകയാണ്
നീ ചെയ്യുന്നത്.
ഈ നിമിഷത്തിന്റെ
കയ്യിൽ സുരക്ഷിതമായി നിൽക്കുന്ന
സന്തോഷത്തിനു വേണ്ടി
കാത്തിരിക്കുകയുമാണ് നീ.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras