ഈ നിമിഷത്തിലെ ചിന്തകൾ.my diary. khaleelshamras

ഈ നിമിഷത്തിലെ
നിന്റെ ചിന്തകളിൽ
നിറക്കാൻ
ഒരുപാട് നല്ല അനുഭവങ്ങളുടെ
ഓർമകൾ നിന്നിലുണ്ട്.
ഒരു മായാജാലം പോലെ
പുതിയ പുതിയ ചിന്തകളെ
സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള
കഴിവ് നിനക്കുണ്ട്.
എന്ത് ചിന്തിക്കണം
എങ്ങിനെ ചിന്തിക്കണം
എന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള
പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം നിനക്കുണ്ട്.
എന്നിട്ടും
അതൊന്നും ഉപയോഗപ്പെടുത്താതെ
ചിന്തകളെ അലസമായി വിടുകയാണ് നീ.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്