പടച്ചോനും പടപ്പുകളും.my diary. khaleelshamras

പടച്ചോനോട് പറയാനുള്ളത്
പടപ്പുകളോട് പറയും.
പടച്ചോന് കാണിക്കാനുള്ളത്
പടപ്പുകൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കും.
പടപ്പുകളാണെങ്കിലോ
വാഗ്വാദനത്തിനും
വിമർശനത്തിനും ഓരോരോ
വിഷയങ്ങൾക്കായി
കാത്തിരിക്കുന്നവരും.
ശരിക്കും
എല്ലാമറിഞ്ഞും കണ്ടും
പടച്ചോൻ കൂടെയുണ്ട്
എന്നൊരു വാശ്വാസം
പടപ്പുകൾക്കില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു.
ക്ഷമിക്കണം
പപ്പുകൾ എന്ന് ഉദ്യേശിച്ചത്
മനുഷ്യ പടപ്പുകളെ മാത്രം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്