സമ്മർദ്ദം.my diary. khaleelshamras

ജീവിതമാവുന്ന ബലൂണിലേക്ക്
അമിത സമ്മർദ്ദത്തോടെ
എന്തു നിറച്ചാലും
അത് പൊട്ടി പോവാൻ
സാധ്യതയുണ്ട്.
അതു കൊണ്ട്
എന്തു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും
വേണ്ടത്
സമർദ്ദം കുറക്കലാണ്.
അതിന് വേണ്ടത്
ക്ഷമയും സമാധാനവുമാണ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras