എഴുത്ത്.my diary. khaleelshamras

കുറേ എഴുതുക
എന്നതല്ല കാര്യം.
മറിച്ച്
എഴുതുന്നത്
വൃത്തിയായി,
അക്ഷരത്തെറ്റില്ലാതെ,
തിരുത്തേണ്ടത്
തിരുത്താൻ
സമയം കണ്ടെത്തി
എഴുതുക എന്നതാണ് പ്രധാനം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്