അവരുടെ ഭാഷയിൽ.my diary. khaleelshamras

ഓരോരോ പ്രായത്തിനും
വ്യക്തിക്കും
നാടിനും
ഒരു ഭാഷയുണ്ട്.
അതവർക്ക്
മനസ്സിലാവുന്ന ഭാഷയാണ്.
അവരുടെ ഭാഷയിൽ
അവരോട് സംസാരിക്കണം.
ന്നതിന് ആദ്യം വേണ്ടത്
അവരെ മനസ്സിലാക്കുക എന്നതാണ്.
ഇനി മനസ്സിലാക്കി കഴിഞാൽ
അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ്
നീ സ്വയം അവരായി മാറുക എന്നതാണ്.
എന്നിട്ട് അവരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ
നിന്നിൽ നിന്നും വരുന്ന ഭാഷ
അവരുടേത് തന്നെയായിരിക്കും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്