ക്ഷമയും മൗനവും.my diary. khaleelshamras

ക്ഷമയുടെ അനന്തര ഫലമാണ്
മൗനം.
എന്തൊക്കെ സംസാരിക്കണമെന്ന
തീരുമാനം
ക്ഷമയുടേതാണ്.
പലപ്പോഴും
നിന്നെ നോവിച്ച സംസാരങ്ങൾക്ക്
വിത്ത് പാകിയത് നീ തന്നെയായിരുന്നു.
വികാരങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള
ക്ഷമയില്ലായ്മയാണ്
നിന്നെ അതിലേക്ക് നയിച്ചത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras