തർക്കത്തിലെ അറിവ്.my diary. khaleelshamras

രണ്ട് കുട്ടർ തമ്മിലുള്ള
തർക്കത്തിൽ
ഇരു കൂട്ടരും ജയിക്കുന്നു.
കാരണം അവിടെ
പലപ്പോഴും
നടക്കുന്നത്
രണ്ട് വാകാരങ്ങൾ തമ്മിലുളള
ഏറ്റുമുട്ടൽ ആണ്.
ആ വാകാരങ്ങൾ
തീർച്ചയായും
അവർക്ക് വിജയത്തെ കാണിച്ചു കൊടുക്കും.
പക്ഷെ ഈ തർക്കങ്ങളെ
നിസ്പക്ഷ മനസ്സോടെയും
സ്പോർട്ട്സ്മാൻ സ്പിരിറ്റോടെയും
വീക്ഷിക്കുന്ന ആരെങ്കിലുമൊക്കെയുണ്ടെങ്കിൽ
അവർക്ക് ഈ തർക്കത്തിൽ നിന്നും
ശരിയായത്
അറിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ
കണ്ടെത്താൻ കഴിയും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras