മടിയുടെ കവാടങ്ങൾ.my diary. khaleelshamras

മടിയുടെ
കവാടങ്ങൾ ഉന്തി തുറക്കാതെ
ആരും തങ്ങളുടെ
സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ
വീഥിയിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ടില്ല.
പലരും മടിയെ
തന്റെ യാത്രക്കു മുന്നിലെ
മാർഗ്ഗതടസ്സമായി കണ്ട്
യാത്രയിൽ നിന്നും പിന്തിരിയുന്നു.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras