മടിയുടെ കവാടങ്ങൾ.my diary. khaleelshamras

മടിയുടെ
കവാടങ്ങൾ ഉന്തി തുറക്കാതെ
ആരും തങ്ങളുടെ
സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ
വീഥിയിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ടില്ല.
പലരും മടിയെ
തന്റെ യാത്രക്കു മുന്നിലെ
മാർഗ്ഗതടസ്സമായി കണ്ട്
യാത്രയിൽ നിന്നും പിന്തിരിയുന്നു.

Popular Posts