നല്ല നാളെകൾ.my diary. khaleelshamras

നല്ല നാളെകൾ
ഭാവിയെ കുറിച്ച് സ്വപ്നം കണ്ടിരിക്കുന്നവർക്കുള്ളതല്ല
മറിച്ച് ഈ നിമിഷത്തെ
ഫലപ്രദമായി വിനിയോഗിച്ച്
ജീവിക്കുന്നവർക്കുള്ളതാണ്.
അതു കൊണ്ട്
നാളെകളെ കുറിച്ച് സ്വപ്നം കണ്ടിരിക്കാതെ
സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ
കർമവീഥിയിലേക്ക്
ഈ നിമിഷം ചുവടുവെയ്പ്പ് നടത്തുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras