വിഷയം മാറ്റുക.my diary. khaleelshamras

ഓരോ മനുഷ്യർക്കും
അവരുടെ നെഗറ്റീവ് മനസ്സ്
അവരിൽ
ഓരോരോ സംസാര വിഷയങ്ങൾ
നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
പലപ്പോഴും അവരുടെ
സ്വയം സംസാരം
ആ വിഷയത്തിൽ ഊന്നിയായിരിക്കും.
പലപ്പോഴും
അവർ തന്റെ ചുറ്റുപാടുകളെ
നോക്കി കാണുന്നതും
അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും.
അതിന് വിപരീതമായത്
കണ്ടാൽ അവരുടെ
മനസ്സ് വേദനിക്കും.
ഉള്ളിൽ തർക്കിക്കും.
ദേശ്യവും പകയും ഒക്കെയുണ്ടാവും.
സമൂഹത്തിലേക്കിറങ്ങി ചെന്നാൽ
മറ്റുള്ളവരുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾക്ക്‌ വില കൊടുക്കാതെ
തന്റെ സംസാര വിഷയങ്ങൾ
അവർക്കു മീതെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കും.
അത് അവരുടേയും ശ്രവിച്ചവരുടേയും
മനസ്സമാധാനം ഇല്ലാതാക്കും.
ഇത്തരം അനൈക്യത്തിന്റേയും
വിവേചനത്തിന്റേയും
മറ്റു പലതിന്റേയും നെഗറ്റീവ്
വിഷയങ്ങൾ നന്നിലുണ്ടോ
എന്ന് വിലയിരുത്തുക
എണങ്കിൽ ഈ നിമിഷം
വിഷയം മാറ്റുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്