നിയന്ത്രണം.my diary. khaleelshamras

മറ്റുള്ളവരെ നിയന്ത്രിക്കാൻ
ശ്രമിക്കരുത്.
നീ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത്
നിന്റെ സ്വന്തത്തെ തന്നെയാണ്.
മറ്റുള്ളവർക്ക് അവരെ
സ്വയം നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള
സഹായഹസ്തങ്ങൾ
ചെയ്തു കൊടുക്കുകയും
ചെയ്യുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്