നിയന്ത്രണം.my diary. khaleelshamras

മറ്റുള്ളവരെ നിയന്ത്രിക്കാൻ
ശ്രമിക്കരുത്.
നീ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത്
നിന്റെ സ്വന്തത്തെ തന്നെയാണ്.
മറ്റുള്ളവർക്ക് അവരെ
സ്വയം നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള
സഹായഹസ്തങ്ങൾ
ചെയ്തു കൊടുക്കുകയും
ചെയ്യുക.

Popular Posts