അധികാരം.my diary. khaleelshamras

എല്ലാവർക്കും
മറ്റുള്ളവരിലുള്ള തങ്ങളുടെ
അധികാരം തെളിയിക്കാനുള്ള
ബദ്ധപ്പാടിലാണ്.
ബോസിന് തൊഴിലാളിയുടെ മീതെ,
ഭർത്താവ് ഭാര്യക്കു മീതെ,
രക്ഷിതാക്കൾ കുട്ടികൾക്കു മീതെ,
അദ്ധ്യാപകർ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കു മീതെ
അങ്ങിനെ നീളുന്നു.
ഈ അധികാര കാട്ടി കൂട്ടലുകൾ.
ഈ അഹങ്കാര നാടകങ്ങൾക്കിടയിൽ
നഷ്ടപ്പെടുന്നത്
മറ്റുള്ളവരെ അവരായി തന്നെ
മനസ്സിലാക്കാനും
ന്നതിലൂടെ ഏത് പ്രശാനങ്ങളും
പരിഹരിക്കാനുമുള്ള സുവർണാവസരങ്ങൾ ആണ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras