സ്വാതന്ത്ര്യം.my diary. khaleelshamras

നിന്റെ മനസ്സിനെ
മറ്റൊരാളിലേക്ക് മാറ്റിവെക്കാൻ
കഴിയാത്തയിടത്തോളം കാലം
നിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ
ഇല്ലാതാക്കാൻ മറ്റൊരാൾക്കും കഴിയില്ല.
സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നത്
മനസ്സുകൾ അനുഭവിക്കുന്ന
സുഖമാണ്.
അത് പുറത്തു നിന്നും കണ്ടെത്തേണ്ടതോ
പുറത്തെ സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച്
ചാഞ്ചാടപ്പെടേണ്ടതോ ആയ ഒന്നല്ല.
അത് ഭീതിയില്ലാത്ത മനസ്സിന്റെ
ഉൽപ്പന്നമാണ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്