നേട്ടം.my diary. khaleelshamras

എല്ലാവരും തനിക്കിതിൽ നിന്നും
എന്തുണ്ട് നേട്ടം എന്ന്
ചിന്തിക്കുന്നവരാണ്.
ആ നേട്ടം കണ്ടെത്താനായി
എത് വേഷം മാറാനും
അവർ തയ്യാറാണ്.
വിമർശനങ്ങളൊന്നും
അവർ മുഖവിലക്കിടക്കില്ല.
അതിന് വിമർശനത്തിനേക്കാൾ
ശക്തമായ ന്യായീകരണം
കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യാം.
ഏതൊക്കെ നിയമങ്ങളെ
കാറ്റിൽ പറത്തിയിട്ടാണെങ്കിലും
തനിക്കു ലഭിക്കാൻ പോവുന്ന
നേട്ടത്തോടുള്ള ഇഷ്ടം
എത്രയോ ആഴത്തിൽ
അവരിൽ ശക്തമായിട്ടുണ്ടാവും
അപ്പോഴേക്കും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras