ദൃശ്യവിസ്മയങ്ങളുടെ ലോകം.my diary. khaleelshamras

ഒരു പാട് മനോഹര കാഴ്ചകൾ തേടി
നീ ലോകം ചുറ്റുന്നു.
അല്ലെങ്കിൽ അതിന്
ആഗ്രഹിക്കുന്നു.
പക്ഷെ അതിനിടയിൽ
നീ മറക്കുന്ന മറ്റൊന്നുണ്ട്.
ദൃശ്യ വിസ്മയങ്ങളുടേയും
അൽഭുതങ്ങളുടേയും അനന്തമായ
കലവറകൾ ഉള്ള നിന്റെ
ഉള്ളിലേക്ക് ഒന്നെത്തി നോക്കാൻ.
വലപ്പോഴും അവ കണ്ട്
ആസ്വദിക്കാൻ.

Popular Posts