സാഹചര്യവും ജീവിതവും.my diary. khaleelshamras

ജീവിതം സാഹചര്യങ്ങളായല്ല
പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്.
ഈ നിമിഷമാണ്
നിന്റെ ജീവിതം.
ഈ നിമിഷത്തിന്റെ വിജയത്തിനുവേണ്ട
എല്ലാ സാഹചര്യവും
ഈ നിമിഷത്തിൽ
തന്നെയുണ്ട്.

Popular Posts