കർമ്മ ഫലങ്ങൾ.my diary. khaleelshamras

ഓരോ കർമ്മത്തിനും ആരാധനക്കും
അതിലൂടെ നേടിയെടുക്കേണ്ട
ഒരു അനന്തര ഫലുണ്ട്.
സമ്പുർണ്ണ ഈശ്വര സമർപ്പണത്തിന്റേയും
സ്നേഹത്തിന്റേയും
സമാധാനത്തിന്റേയും
അറിവിന്റേയും
സൂക്ഷ്മതയുടേയും
നിർഭയത്വത്തിന്റേയും
മറ്റു പല പോസിറ്റീവുകളുടേയും
ഒക്കെ ഫലങ്ങൾ ആണ് അത്.
ആ സ്ഥലങ്ങൾ ആണ്
നാം ആസ്വദിക്കേണ്ടതും നോക്കേണ്ടതും.

Popular Posts