ഏറ്റവും നല്ല കൂട്ടുകാരൻ.my diary. khaleelshamras

നീ എപ്പോഴും
അവഗണിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടുകാരൻ
നിനക്കുണ്ട്.
നിന്റെ വളർച്ചക്കും
സന്തോഷത്തിനും
എപ്പോഴും കുട്ടിനുണ്ടായേക്കാവുന്ന
ആ കൂട്ടുകാരനെ
അവഗണിക്കുന്നുവെന്നതാണ്
പലപ്പോഴും
നിന്നെ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക്
ചെന്നെത്തിപ്പിക്കുന്നത്.
ആ കൂട്ടുകാരനെ
എപ്പോഴും കേൾക്കുക,
കാണുക ,
അനുഭവിക്കുക.
നിന്റെ ആ കൂട്ടുകാരൻ
മറ്റാരുമല്ല മറിച്ച്
നീ തന്നെയാണ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്