കായ്കനി.my diary. khaleelshamras

ഓരോ നല്ല അനുഭവവും നിന്നിൽ
ഒരു വിത്ത് വിതയ്ക്കുന്നു.
എന്നും രുചിക്കാൻ
പാകത്തിലുളള കായ്കനികൾ
ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന
ഒരിക്കലും വെട്ടിമാറ്റാൻ പറ്റാത്ത
വൃക്ഷങ്ങൾ ആയി അവ വളരുന്നു.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras