ചിന്തകൾ.my diary. khaleelshamras

പണ്ട് ഈ മനുഷ്യനും
കണ്ട പട്ടിക്കും കടുവക്കും
ഒക്കെ ഭക്ഷണമായിരുന്നു.
ഇവയെയൊക്കെ
തന്റെ കാൽകീഴിൽ ഒതുക്കി
ഭൂമിയിലെ രാജാവായി വാഴാൻ മനുഷ്യനു
കഴിഞ്ഞു.
മനുഷ്യനെ അതിനു സഹായിച്ചത്
ദൈവം അവന് നൽകിയ
ശാരീരിക ശക്തി അല്ലായിരുന്നു.
മറിച്ച് അവന് നൽകിയ
ചിന്തയുടെ ശക്തിയാണ്.
ചിന്തകൾ കൊണ്ടാണ്
മനുഷ്യന് മറ്റു ജീവജാലങ്ങളേക്കാൾ
വളരാൻ കഴിഞ്ഞത്.
ആ ചിന്താശേഷിയുള്ള,
ബുദ്ധിശക്തിയുള്ള
വലിയ മനുഷ്യർ തന്നെയാണ്
നീയും നിന്റെ ഈ നിമിഷത്തിലെ
ജീവിക്കുന്നവരും.
ചിന്തകളെ ഫലപ്രദമായി വിനിയോഗിച്ച്
ജീവിതത്തെ ധന്യമാക്കുക.

Popular Posts