നിർഭയത്വം.my diary. khaleelshamras

നിന്നെ കാണുമ്പോൾ
അവർ അനുഭവിക്കേണ്ടത്
നിർഭയത്വം ആണ്.
അല്ലാതെ നിന്റെ
ഡിഗ്രിയോ,
പദവിയോ
ദുരുപയോഗം ചെയ്ത്
അവർക്കു മീതെ
മേലാളനായി വാഴാനോ,
അവരെ പേടിപ്പിച്ചു നിർത്താനോ അല്ല.
ഇനി അങ്ങിനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ
ആ ഒരഹങ്കാരത്തിന്റെ
കയറിൽ കെട്ടി തുങ്ങി
ആത്മഹത്യ ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നീ.
കൂടാതെ നിന്നെ നോക്കി
ഭയപ്പെടുന്ന ഓരോ വ്യക്തിയും
അതി ഭീകരമായ നിന്റെ
ചിത്രം അവരുടെ ഉളളിൽ വരച്ചിടുകയുമാണ്.
പുറത്ത് മറ്റുള്ളവരോട്
നിന്നെ കുറിച്ച്
അവർ പറയുന്നത്
അവർ അവരുടെ
ഉള്ളിൽ വരച്ച ആ ചിത്രം നോക്കിയായിരിക്കും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്