ശരിക്കുമുള്ള മൂല്യം.my diary. khaleelshamras

ഒരു വസ്ഥുവിന്റെ വിലയല്ല
അതിന്റെ മൂല്യം നിർണ്ണയിക്കുന്നത്
മറിച്ച് ആ വസ്തുവിൽ
നീ അനുഭവിക്കുന്ന ആത്മ സംതൃപ്തിയാണ്.
പലപ്പോഴും
വിലപ്പെട്ട വസ്തുക്കൾ
വാങ്ങാൻ നിന്നെ
പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഘടകം.
മറ്റുള്ളവർ നിന്നെ
കൊച്ചായി കാണുമോ എന്ന തോന്നലാണ്.
ഭുരിഭാഗം മനുഷ്യരും
നീ ഉപയോഗിക്കുന്ന
വസ്തുക്കളുടെ മൂല്യത്തിൽ
അക്ഞരാണ് എന്നതാണ് സത്യം.
ഇനി ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന
അരെങ്കിലുമുണ്ടെങ്കിൽ
അവർ അത്
ചെയ്യുന്നത് സ്വയം താരതമ്യപ്പെടുത്താനാണ്.
അല്ലാതെ നിന്റെ വില അളക്കാനല്ല.
നീ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓരോ വസ്തുവിലും
സംതൃപ്തനാവുക.
അതാണ് ശരിക്കുമുള്ള മൂല്യം എന്ന്
മനസ്സിലാക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras