ഒഴുക്കു വെള്ളം.my diary. khaleelshamras

ഒഴുകി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പുഴയിലെ
ജലം പോലെയാണ്
ഓcരാ മനസ്സിലേയും ചിന്തകൾ.
ആ ചിന്തകൾക്കനുസരിച്ച്
ആയിരിക്കും
പലരുടേയും നാവിൽനിന്നും
വരുന്ന വാക്കുകൾ.
പലപ്പോഴും അവയെ
കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ജലത്തെ
പോലെയാണ്
നാം കാണുന്നത്.
എന്നും കേൾക്കുന്ന വാക്കുകൾ എന്ന പോലെ
എന്നും കാണുന്ന കാഴ്ചകൾ
എന്ന പോലെയാണ് പലപ്പോഴും
പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത്.
അതാണ് നിന്റെ
ജീവിതത്തെ അഴുക്കാക്കുന്നത്.
ചീത്ത ചിന്തകളിൽ നിന്നും
ചീത്ത വാക്കുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ
അവയെ തടഞ്ഞു വെക്കാനോ
പ്രതിരോധിക്കാനോ ശ്രമിക്കാതെ
ക്ഷമയോടെ നീരീക്ഷിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras