സമയമില്ല.my diary. khaleelshamras

ശരിക്കും ഒന്നിനും
സമയമില്ല എന്ന പരാതി
നിനക്കുണ്ടെങ്കിൽ
അതിനർത്ഥം
ആത്മാർത്ഥമായ ഒരു
ലക്ഷ്യബോധം
നിനക്കുണ്ടായിട്ടില്ല എന്നാണ്.
ഏതൊരു കാര്യവും
ആത്മാർത്ഥമായി
നേടിയെടുക്കാൻ നീ
തയ്യാറെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ
അതിനായി നീ സമയവും
കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras