അസ്വാദനം.my diary. khaleelshamras

നിന്റെ ചിന്തകളിലാണ്
ആസ്വാദനം നിലകൊള്ളുന്നത്.
അത് ഫലപ്രദമായി
വിനിയോഗിച്ചാൽ
സാഹചര്യങ്ങൾ
എങ്ങിനെ മാറി മറിഞ്ഞാലും
മനസ്സിനെ സന്തോഷകരമായ
അവസ്ഥയിൽ
എപ്പോഴും പിടിച്ചു നിർത്താൻ
കഴിയും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്