രണ്ട് വശങ്ങൾ.my diary. khaleelshamras

ഓരോരോ ജീവിതാനുഭവത്തിനും
പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവുമായ
രണ്ട് വശങ്ങൾ ഉണ്ട്.
അതിൽ പോസിറ്റീവ്
വശത്തിൽ
കേന്ദ്രീകറാക്കുക എന്നതാണ്
നിനക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്.
അങ്ങിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാൽ
നീയും
നിന്നോട് ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റുള്ളവരും
അനുഭവിക്കുന്ന
വല്ലാത്തൊരു
സന്തോഷമുണ്ട്.
ആ സന്തോഷമാണ്
നിന്റെ ജീവിതത്തെ സംതൃപ്തകരമാക്കുന്നത്.
പോസിറ്റീവ് വശത്ത്
കേന്ദ്രീകരിക്കാനുള്ള
നിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം വിനിയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ
ഓട്ടോമാറ്റിക്ക് ആയി
ആ ശ്രദ്ധ നെഗറ്റീവ് വശത്ത് പതിയും.
അത് നിനക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നത്
അശാന്തിയും അസംതൃപ്തിയും ആയിരിക്കും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്