പ്രണയവും ലക്ഷ്യവും.my diary. khaleelshamras

പ്രണയിച്ചവർക്കെല്ലാം
അറിയാം
ആ പ്രണയിച്ച നാളുകളിലൊക്കെ
പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാളെ കാണിക്കാൻ
വേണ്ടി നമ്മുടെ മനസ്റ്റ്
എത്രമാത്രം ഒരുങ്ങിയിരുന്നുവെന്ന്.
പല തരം വികാരങ്ങളിലേക്കും
ചിന്തകളിലേക്കും
നാം പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാളെന്ന
ഉൾപ്രേരണയാൽ
ചെന്നെത്തിയിരുന്നുവെന്ന്.
ഇനി നാം നമ്മുടെ
ജീവിതത്തിന് ഒരു ലക്ഷ്യeബാധം നൽകുക.
ലക്ഷ്യം മായാത്ത അക്ഷരങ്ങൾ
കൊണ്ട് നിന്റെ ഉള്ളിലും പുറത്തും
കുറിച്ചിടുക.
ലക്ഷ്യത്തെ പ്രണയിക്കുക
ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ആളായി
നിന്റെ ലക്ഷ്യത്തെ മാറ്റുക.
അതിനെ നിന്റെ ഉള്ളിലെ
പ്രേരണയാക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras