സ്വപ്നത്തിന്റെ വഴിയിൽ.my diary. khaleelshamras

നല്ലൊരു സ്വപ്നവും
അതിനെ സഫലമാക്കാനുള്ള
പദ്ധതികളും
പ്രയത്നവും നിനക്കുണ്ടെങ്കിൽ.
നീ അനുഭവിക്കുന്ന
ഓരോ പ്രയാസവും
പ്രതിസന്ധിയും
അതിനു മുമ്പിൽ
തികച്ചും നിസ്സാരമാണ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras