പരീക്ഷകളും പരീക്ഷണങ്ങളും.my diary. khaleelshamras

ജീവിതത്തിൽ
നീ സന്തോഷം ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ
പരീക്ഷകളേയും
പരീക്ഷണങ്ങളേയും
ആലോഷിച്ചേ പറ്റൂ.
അടുത്തു വരാനിരിക്കുന്ന
ഒരു പരീക്ഷക്കും പരീക്ഷണത്തിനുമുള്ള
തയ്യാറെടുപ്പായി
ഈ നിമിഷത്തെ
ഒരുക്കുക.
പരീക്ഷകൾക്കും പരീക്ഷണങ്ങൾക്കുമുള്ള
ഓരോ തയ്യാറെടുപ്പും
ശരിക്കും വിജയം തന്നെയാണ്.
വിജയമെന്നാൽ സന്തോഷവുമാണ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്