സ്വയം മനസ്സിലാക്കിക്കുക.my diary. khaleelshamras

കുട്ടികളെ കർശനമായി നിർബന്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം
ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു വാശി
അവരിൽ ഉണ്ടാവും.
ഇനി നിർബന്ധിക്കാത്ത
കാര്യമാണെങ്കിൽ
അത് ചെയ്യാനുള്ള
വാശിയും അവരിൽ ഉണ്ടാവും.
കുട്ടികൾ നിർബന്ധ കാരമായ
ഒരു കാര്യം ചെയ്ത്
ശീലമാക്കണമെങ്കിൽ
അതിന്റെ പ്രാധാന്യം
അവരെകൊണ്ട് സ്വയം
മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക
എന്നതാണ് നാം ചെയ്യേണ്ടത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്